રાજકોટ : ધોરાજીમાં પોલીસ ભરતી માટેની ફ્રી તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું - Oneindia Gujarati

રાજકોટ : ધોરાજીમાં પોલીસ ભરતી માટેની ફ્રી તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું – Oneindia Gujarati


By : Oneindia Video Team

Published : November 26, 2021, 12:00

Duration : 01:13

રાજકોટ : ધોરાજીમાં પોલીસ ભરતી માટેની ફ્રી તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *