ભારત : કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 13 રાજ્યોને કોરોનાને એલર્ટ જાહેર કરાયું - Oneindia Gujarati

ભારત : કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 13 રાજ્યોને કોરોનાને એલર્ટ જાહેર કરાયું – Oneindia Gujarati


By : Oneindia Video Team

Published : November 26, 2021, 12:15

Duration : 01:39

ભારત : કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 13 રાજ્યોને કોરોનાને એલર્ટ જાહેર કરાયું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *