કચ્છ : માનવજ્યોત સંસ્થા દ્બારા વિકલાંગોને સાઇકલ વિતરણ કરવામાં આવી - Oneindia Gujarati

કચ્છ : માનવજ્યોત સંસ્થા દ્બારા વિકલાંગોને સાઇકલ વિતરણ કરવામાં આવી – Oneindia Gujarati


By : Oneindia Video Team

Published : November 26, 2021, 02:30

Duration : 02:54

કચ્છ : માનવજ્યોત સંસ્થા દ્બારા વિકલાંગોને સાઇકલ વિતરણ કરવામાં આવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *