અમદાવાદ : રોહિકા નજીક ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર થતા 7 ગાયના મોત, 10થી વધુ ગાયો સારવાર હેઠળ - Oneindia Gujarati

અમદાવાદ : રોહિકા નજીક ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર થતા 7 ગાયના મોત, 10થી વધુ ગાયો સારવાર હેઠળ – Oneindia Gujarati


By : Oneindia Video Team

Published : November 26, 2021, 02:00

Duration : 01:48

અમદાવાદ : રોહિકા નજીક ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર થતા 7 ગાયના મોત, 10થી વધુ ગાયો સારવાર હેઠળ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *